logo

Farkas Gyula
Az asszimiláció kora

Farkas Gyula: Az asszimiláció kora

„Különös, az egész világirodalomban páratlan asszimilációs folyamat ment végbe magyar földön. Egyidejűleg végleg eltolódtak a magyar szellemi élet gócpontjai a nemesi kúriákról az idegen nyelvű és szellemű városokba, főleg a kapitalisztikus »világcsodába«, a fővárosba, melyet éppoly szakadék választott el a vidéktől, mint az urat a paraszttól.” „Magyarnak nem csak a vérszerinti magyart tekintem, mert ilyen kritérium ingoványos talajra vezetne, kitagadván egy Zrínyit, egy Petőfit a magyarság soraiból, hanem azt is, ki – bármely nevet viseljen is – már születésénél, környezetének nyelvénél, családi hagyományainál, műveltségénél és mindenekelőtt érzületénél fogva – magyarrá lett vagy ilyenné nevelődött.” „Ezek a kritériumok – ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni – korhoz kötöttek, egy társadalmi forrongásban alakuló korhoz, és nem alkalmazhatóak sem azelőttre, sem azutánra. Tudom, hogy ennek ellenére hiába tiltakoznám tanulmányom téves értelmezése ellen, mert nálunk a legtárgyilagosabb tudományos ítélet is (s erre törekedtem minden soromban) érzelmi rezonanciákat vált ki.”